Philips Online Shop Thailand : Terms of sale เงื่อนไขการขาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขการขาย

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายดังต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อของคุณ

 1. ทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ฟิลิปส์ ทางออนไลน์ และจัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น บริษัทฟิลิปส์จะไม่รับคำสั่งซื้อที่จะให้จัดส่งในต่างประเทศ  โดยข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ผลิตภัณฑ์ที่มีการเสนอขายในเว็บไซต์นี้มีดังนี้ ผู้สั่งซื้อต้องทำเครื่องหมายในช่อง “ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ” ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อและการส่งคำสั่งซื้อ ซึ่งผู้สั่งซื้อจะยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้  บริษัทฟิลิปส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลในการสั่งซื้อที่ถูกส่งมาก่อนที่จะมีการปรับปรุงข้อตกลงดังกล่าวและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้

 

 1. การสั่งซื้อสินค้า

2.1 ผู้สั่งซื้อสินค้าต้องมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า, อีเมล และทางโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

2.2. การสั่งซื้อสินค้าสามารถทำได้โดย

2.2.1 เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ แล้วกดปุ่ม “ใส่ตะกร้า” กรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ ให้สร้างบัญชีส่วนตัวของคุณ หรือ ในกรณีลูกค้าเดิมให้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีส่วนตัว เพื่อดำเนินการชำระเงิน

2.3 เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้า ทางฟิลิปส์ จะให้หมายเลขการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งหมายเลขคำสั่งซื้อนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น รวมทั้งไม่ถือว่าหมายเลขการสั่งซื้อนี้เป็นการยอมรับคำสั่งของคุณ

2.4 การสั่งซื้อสินค้าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลง ดังนี้ ฟิลิปส์อาจจะไม่ยอมรับรายการสั่งซื้อของคุณขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฟิลิปส์ และ/หรืออาจจะลดจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ เนื่องจากฟิลิปส์สามารถส่งมอบสินค้าให้คุณได้ในจำนวนจำกัด  อย่างไรก็ตามคำสั่งซื้อที่ส่งมาจะมีผลผูกพันและไม่สามารถยกเลิกหลังจากส่งคำสั่งซื้อได้

2.5 เมื่อฟิลิปส์ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ จะมีการแจ้งให้คุณได้รับทราบ โดยการออกเอกสารยืนยันการสั่งซื้อ  ฟิลิปส์จะส่งเอกสารยืนยันการสั่งซื้อของคุณให้ทาง e-mail และจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ส่งเอกสารการยืนยันการสั่งซื้อ หากฟิลิปส์ไม่สามารถยอมรับคำสั่ง ไม่ว่ากรณีใดๆ ฟิลิปส์จะพยายามที่จะติดต่อคุณทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้

2.6 โปรดทราบว่าการแสดงผลบนหน้าเว็บไซด์ เช่นสีหรือขนาดของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนเว็บไซต์อาจแตกต่างจากสีจริงลักษณะหรือขนาดของผลิตภัณฑ์

 

 1. อุปทานของผลิตภัณฑ์

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ฟิลิปส์จะเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในเอกสารยืนยันการสั่งซื้อของคุณ

 1. ราคา

4.1 ราคาทั้งหมดเป็นราคาในสกุลเงินบาท ราคาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นราคาที่ส่งคำสั่งซื้อของคุณ ณ ขณะนั้น และ ราคาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์รวมภาษี แต่ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะแยกจากราคาสินค้าในแบบฟอร์มสั่งซื้อ โดยจะมีการนำมารวมกับราคาสินค้าเป็นราคารวม ดังนั้นราคารวมที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มสั่งซื้อ จะเป็นราคาของผลิตภัณฑ์ที่รวมภาษี, ค่าธรรมเนียม, ค่าดำเนินการและค่าจัดส่ง แล้ว

4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ได้ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้

 1. การจ่ายเงินค่าสินค้า

5.1 สามารถชำระเงินค่าสินค้าได้โดยวิธีที่แสดงในส่วนของการชำระเงินของเว็บไซต์

5.2 คุณจะต้องจ่ายเงินในสกุลเงินตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้

5.3 กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต คุณต้องใส่รายละเอียดบัตรเครดิต เมื่อตอนสั่งซื้อและ บัตรเครดิตจะถูกเรียกเก็บเมื่อกดส่งสั่งซื้อสินค้า ฟิลิปส์จะไม่จัดหาสินค้าให้กับคุณ จนกว่าผู้ออกบัตรเครดิตของคุณได้รับอนุญาตการใช้บัตรของคุณในการชำระค่าสินค้าและ / หรือบริการ หากฟิลิปส์ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวผู้ออกบัตรเครดิต ฟิลิปส์จะแจ้งให้คุณทราบ ฟิลิปส์ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบตัวตนของผู้ถือบัตรเครดิตโดยการขอเอกสารที่เหมาะสม

 1. การจัดส่งสินค้า

6.1 การสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้จัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

6.2 ฟิลิปส์จะส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่คุณระบุในฟอร์มการสั่งซื้อ วันที่จัดส่งที่กำหนดโดยฟิลิปส์ เป็นการประมาณการที่ดีที่สุดเท่านั้น และฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย, ความเสียหาย,  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ส่งมอบไม่ได้ตามกำหนดวันเวลาที่กำหนด  6.3 กรอบเวลาในการส่งมอบ: คุณรับทราบว่าการส่งมอบสินค้าขึ้นกับสินค้าคงคลัง ฟิลิปส์จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งมอบสินค้าให้แก่คุณภายในกรอบเวลาในการส่งมอบดังระบุในหน้าเพจที่เกี่ยวข้องที่แสดงรายการสินค้า และคุณรับทราบว่าขณะที่ข้อมูลสต็อกสินค้าบนแพลตฟอร์มมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ในบางกรณี สินค้าอาจจะหมดไประหว่างการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว กรอบเวลาในการส่งมอบทั้งหมดที่ให้ไว้เป็นการประมาณการเท่านั้น และความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้ หากการส่งมอบสินค้าของคุณต้องล่าช้าออกไป ฟิลิปส์จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล์และสินค้าของท่านจะถูกส่งออกไปโดยเร็วที่สุดเมื่อมีสินค้า เวลาสำหรับการส่งมอบไม่ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญ และฟิลิปส์ไม่ต้องรับผิดต่อความล่าช้าใด ๆ ในการส่งมอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม

 

 1. การคืนสินค้า และคืนเงิน

7.1 หากสินค้าที่ได้รับมีปัญหา, ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้งานได้  กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฟิลิปส์ที่ 02 614 3340 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00-18:00  หรือ วันเสาร์ 09:00-13:00

 • ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่คุณรับสินค้าสินค้าจำเป็นต้องอยู่ภายในเงื่อนไขการรับประกันตามข้อ 8 (ด้านล่าง) และได้รับการยืนยันจากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ สามารถคืนสินค้า และคืนเงิน 4
 • ภายหลังระยะเวลา 7 วัน คุณสามารถนำสินค้าไปตรวจเช็คซ่อมที่ศูนย์บริการโดยแต่งตั้งของฟิลิปส์

7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอคืนสินค้า:

(i) กรุณาติดต่อ ฟิลิปส์ที่ 02 614 3340 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00-18:00หรือ วันเสาร์ 09:00-13:00 เพื่อรับหมายเลขยืนยันและขั้นตอนการปฏิบัติในการเรียกร้องการคืนเงิน

(ii) คุณจะต้องส่งมอบสินค้าที่มีปัญหา กลับไปที่ฟิลิปส์ โดยผ่านทางผู้ให้บริการขนส่งที่ฟิลิปส์ได้จัดหาไว้  

(iii) ก่อนจะส่งสินค้ากลับ กรุณาตรวจสอบว่า:

 1. กรุณารวบรวมสินค้า, อุปกรณ์ของสินค้า พร้อมเอกสาร และคู่มือทั้งหมด ใส่ในกล่องบรรจุภัณฑ์เดิมที่ได้รับเพื่อส่งกลับ
 2. ปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อยและปลอดภัย

(iv) การทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ส่งมาจะถึงปลายทางอย่างถูกต้องและอยู่ในสภาพที่ดี  หากคุณไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ อาจส่งผลให้สินค้าส่งกลับถูกปฏิเสธและคุณอาจไม่ได้รับเงินคืน (V) โปรดทราบว่าฟิลิปส์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธรับสินค้าใด ๆกลับ หากคุณมาสามารถดำเนินการตามข้อ 7.2 ได้

 1. การรับประกัน

8.1 บริษัท จะรับประกันคุณภาพสินค้าที่เกิดการความบกพร่องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิต และอยู่ในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ

8.2 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม

8.2.1 ใช้งานสินค้าไม่เหมาะสม หรือผิดวัตถุประสงค์

8.2.2 ใช้งานอย่างประมาทหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

8.2.3 ความเสียหายใดที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสภาพภายนอกเช่นน้ำท่วม, ฟ้าผ่า

8.2.4 ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมใด, การปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงโดยบุคคล หรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท

8.2.5 อุปกรณ์ / ชิ้นส่วนเช่น ใบมีด, เฟืองใบมีด, โถปั่น, ถุงเก็บฝุ่น, ใส้กรองอากาศ รวมถึงอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด

8.2.6 ใบรับประกันหาย, แก้ไขใบรับประกัน

8.3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, การรับประกันและการสนับสนุนโปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-614-3340

 1. ความรับผิดชอบของฟิลิปส์ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

9.1 เต็มขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ว่าเป็นภาระผูกพันของฟิลิปป์ในการจัดหาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ (และประสิทธิภาพการทำงานของทีมสนับสนุนทางโทรศัพท์และการรับประกันบริการ) และประสิทธิภาพการทำงานของบริการอื่นๆ

9.2 นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 9.3 (ด้านล่าง) ฟิลิปป์จะไม่มีการรับประกัน, เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่มีผลผูกพันกับฟิลิปส์เกี่ยวกับการจัดหาสินค้าหรือการให้บริการที่ระบุไว้ในสัญญา

9.3 ฟิลิปป์จะรับผิดชอบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้สูงสุด, การรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และ / หรือการให้บริการ ซึ่งอาจจะโดยนัยหรือรวมอยู่ในสัญญาตามกฎหมายทั่วไป (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงคำใด ๆ ที่เป็นนัยถึงคุณภาพความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การดูแลที่เหมาะสมและทักษะ) จะไม่รวมอยู่ในความรับผิดของฟิลิปส์

9.4 ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียด้านผลกำไร, ความสูญเสียการออม, ความสูญเสียชื่อเสียง, สูญเสียภาพลักษณ์ ชื่อเสียงทางการค้า ค่าเสียหายที่เป็นการปรับ , ค่าสินไหมชดเชยความเสียหายพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของฟิลิปส์หรือการใช้ดังกล่าวหรือไม่ว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวจากการละเมิด (รวมถึงการละเลย) การรับประกันสัญญาภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายหรือหลักการอื่น ๆ ตามกฎหมาย - แม้ว่า ฟิลิปส์จะ ได้รับทราบหรือ ตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ความรับผิดชอบของ ฟิลิปส์รวมแล้วจะรับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่คุณชำระในการสั่งซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่พิพาท

9.5 ข้อจำกัด และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ข้างต้นก่อน ข้อ 9 จะมีผลบังคับใช้เฉพาะในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้

9.6 ไม่มีข้อกำหนดใดที่ระบุในข้อ 9 นี้มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคหรือสิทธิในการคืนสินค้าตามข้อ 7

 

 1. การติดต่อกับร้านฟิลิปส์ ในประเทศไทย

คุณสามารถติดต่อเรา:

 • ทางโทรศัพท์: 02 614 3340 เวลา 9:00-18:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์หรือ 09:00-13:00 ในวันเสาร์
 • ที่อยู่ : บริษัทฟิลิปส์ (ประเทศไทย) 1768 ชั้น 28 อาคารไทยซัมมิทท่าวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 1. การคุ้มครองข้อมูล

11.1 ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นลูกค้าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลการทำธุรกรรมได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น เพื่อให้คุณได้สามารถเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อของคุณ และตรวจสอบเนื้อหาการสั่งซื้อ

 

11.2 การสั่งสินค้าของคุณผ่านทางเว็บไซต์ คุณต้องยอมรับและเข้าใจว่าฟิลิปส์จะต้องใช้เวลา และอาจจะเก็บกระบวนการและใช้ข้อมูลที่ได้จากการสั่งซื้อของคุณ เพื่อทำคำสั่งซื้อของคุณจนเสร็จสิ้นการขายและแจ้งให้คุณทราบ ข้อมูลนี้จะได้รับการปกปิด/รักษาตามนโยบายส่วนบุคคลของฟิลิปส์ ซึ่งคุณสามารถกำหนดการปกปิดตามนโยบายนี้ได้โดย การคลิกที่ปุ่มนโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วนท้ายนี้เว็บไซต์ หากคุณต้องการให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณหรือถ้าคุณต้องการที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือถ้าคุณไม่ต้องการที่จะได้รับข้อมูลจากฟิลิปส์โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการอัพเดตที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของฟิลิปส์

 1. เหตุสุดวิสัย

ฟิลิปส์ไม่ต้องรับผิดชอบ ต่อข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าในกรณีที่:

(i) เป็นผลมาจากการหยุดชะงักในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

(ii) เกิดจากเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้หรือตามกฎหมาย

ในกรณีดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ถ้าเหตุดังกล่าวทำให้ฟิลิปส์ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาของความรับผิดชอบจะถูกพักไว้ก่อน และฟิลิปส์ไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความเสียหายจากการนั้น

คำว่า  "เหตุสุดวิสัย" หมายถึงสถานการณ์ใด ๆ หรือเหตุการณ์นอกเหนือการควบคุมของฟิลิปส์– ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาของการสั่งซื้อหรือไม่ – เป็นผลให้ฟิลิปส์ไม่สามารถดำเนินการตามพันธกรณีของตนเพราะเหตุสุดวิสัยนั้น ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยขยายระยะเวลาสาม (3) เดือนติดต่อกัน (หรือในกรณีที่เกิดความล่าช้าที่คาดว่าสมควรที่จะขยายระยะเวลาเป็นสาม (3) เดือนติดต่อกัน) ฟิลิปส์มีสิทธิที่จะ ยกเลิกทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการสั่งซื้อโดยไม่ต้องรับผิดแต่อย่างใด13. สิทธิในซอฟต์แวร์เอกสารและทรัพย์สินทางปัญญา

ภายใต้ข้อสัญญาในเอกสารฉบับนี้, การขายสินค้าโดยฟิลิปส์ให้คุณถือว่าเป็นการอนุญาติ แบบไม่เป็นสิทธิเฉพาะตัวและไม่สารถโอนได้ ทั้งนี้การอนุญาติยังคงเป็นสิทธิของฟิลิปส์และ / หรือ บริษัทอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับฟิลิปส์ ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ( "ฟิลิปส์' ทรัพย์สินทางปัญญา") ที่ใช้ ในสินค้า

การขายสินค้าดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิหรือสิทธิใดๆในซอฟแวร์และ / หรือเอกสารดังกล่าวให้กับคุณ และท่านจะต้องไม่  a) แก้ไขปรับเปลี่ยนดัดแปลงแปลงหรือสร้างงานที่ดัดแปลงจากซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่อาศัยอยู่ในหรือให้บริการโดยฟิลิปป์ร่วมกับสินค้าใด ๆ  b) โอนใบอนุญาต ให้เช่า โยกย้ายถ่ายโอนเปิดเผยหรือทำให้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ c)ผสานหรือรวมซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นซอฟต์แวร์อื่น ๆ d)ประกอบแยกส่วนประกอบหรือพยายามที่จะได้รับรหัสที่มาสำหรับซอฟต์แวร์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฟิลิปส์

ในกรณีที่ลิขสิทธิในซอฟแวย์เป็นของบุคคลที่สาม เงื่อนไขการอนุญาติให้ใช้จะเป็นไปตามที่บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของได้กำหนดไว้มาบังคับใช้

 1. ความขัดแย้งกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ฟิลิปส์จะพยายามแก้ปัญหาความขัดแย้งใด ๆที่เกิดขึ้น ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่หากคุณไม่สามารถยอมรับผลดังกล่าวได้ และต้องการที่จะยื่นฟ้องต่อศาล ก็สามารถทำได้ภายใต้กฎหมายไทยและศาลไทยเท่านั้น

 1. ทั่วไป

15.1หากมี ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากฟิลิปส์หรือจากคุณ ในการบังคับตามสัญญา ไม่ให้ถือเป็นการสละสิทธิ์ที่จะบังคับให้เป็นไปตามข้อสัญญาในภายหลัง

15.2 ความเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับของข้อสัญญาใด ๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับของข้อสัญญาอื่นๆที่เหลือ

 1. ข้อจำกัด ด้านเนื้อหา

คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการ:

 1. อัปโหลดเพื่อพิมพ์หรือส่งหรือข้อมูลการสื่อสารใด ๆ ที่ผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นลามกอนาจารที่น่ารังเกียจดูหมิ่นลามกอนาจารทางเพศ, ที่หลอกลวงข่มขู่คุกคาม, ที่ไม่เหมาะสมเป็นอันตรายบุกรุกความเป็นส่วนตัว และสนับสนุน ของการกระทำที่ผิดกฎหมายหมิ่นประมาท, หยาบคาย, ความรุนแรงหรือน่ารังเกียจเป็นอย่างอื่น
 2. อัปโหลดเพื่อพิมพ์หรือส่งหรือข้อมูลการสื่อสารใด ๆ ที่เป็นของเห็นดารา, บุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆ, นักการเมืองในปัจจุบันหรืออดีตผู้นำโลกที่เป็นอาชญากร ที่เป็นเรื่องฉาวโฉ่และภาพที่น่าอับอาย หรือข้อมูลในลักษณะภาพในอดีต
 3. อัปโหลดเพื่อพิมพ์หรือส่งหรือข้อมูลการสื่อสารใด ๆ ที่คุณไม่มีสิทธิในการส่งหรือสื่อสารภายใต้สัญญาและความไว้วางใจใด ๆ หรือที่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือศีลธรรมใด ๆ ด้านขวาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 4. การอัพโหลดหรือส่งเอกสารใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น หมายรวมถึงเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์, รหัส, หนอนข้อมูลหรือไฟล์อื่น ๆ หรือโปรแกรมที่ออกแบบให้เกิดความเสียหายหรือ ช่วยให้การเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือที่อาจก่อให้เกิดข้อบกพร่องใด ๆ ที่ผิดพลาดการทำงานผิดพลาดหรือความเสียหายที่จะให้บริการนั้น

นอกจากนี้  ในกรณีที่คุณละเมิดข้อสัญญา และตั้งใจนำการฝ่าฝืนใดๆออกสู่สาธารณะ คุณรับทราบว่าฟิลิปส์จะได้รับความเสียหายอย่างมาก และคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่ทำให้เกิดความเสียหายนั้น